پرسيد ...

 پرسيد که چرا دير کرده است ؟ نکند دل ديگري اورا اسير کرده است ؟ خنديدم و گفتم او فقط اسير من ‏است تنها دقايقي چند تاخير کرده است گفتم امروز هوا سرد بوده است شايد موعد قرار تغيير کرده است ‏خنديد به سادگيم آينه و گفت احساس پاک تو را زنجير کرده است گفتم از عشق من چنين سخن مگوي ‏گفت : خوابي سالها دير کرده است در ايينه به خود نگاه ميکنم آه عشق او عجيب مرا پير کرده است راست ‏گفت آيينه که منتظر نباش او براي هميشه دير کرده است....

Jack-kate-wait.jpg

/ 1 نظر / 13 بازدید
غریبه ی اشنا

عزيزم وبلاگ قشنگی داری [خندهبهترش هم می تونی بکنیچون می دونم پسر باهوشی هستی اينو گفتم به اندازهی همه ی ستاره های اسمون۲ست دارم.راستی دیدی اسمون امشب چه بی ستاره اس؟نمی دونه تو مشتاق ديدن ستارهايی تا همیشه دوست دارم وبرام تااخردنیا عزیزی