داغ

هنوز دور نشده 

قدمهایت را حرام می کنی

باز میگردی 

با چشمانی پر از آتش

با دلی پر از گرد و غبار

میان تمام این آشفتگی ها

تمام صورتت را میگیرم

هنجره ات را میشویم

انگار جهنمت با من 

جنگل میشود فقط..

 انگار که من

آب گوارای صحرای تو ام..


/ 2 نظر / 11 بازدید
سمیرا

____ ♣♣♣_____________♣♣♣ _ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣ ♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣ ♣___________♣___♣ __________ ♣ ♣____________♣_♣ ___________ ♣ _ ♣____________♣ ___________ ♣ __ ♣________ ----------------------♣ ____ ♣ ____اپم بدو بیا_______ ♣ ______ ♣ ______________ ♣ ________ ♣ __________ ♣ __________ ♣ ______ ♣ _______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣ ______ ♣____♣__♣__♣____♣ _______ ♣_____♣♣_♣____♣ _________ ♣_♣__♣♣__♣ __دیر نکنیا__________ ♣♣ _________________ ♣♣ _____زودی بیا________ ♣♣ _________________ ♣♣........

مومو

وقتی دور شد دیگر چه فرقی می کند چشمانش آتش باشد و دلم به یکنواحتی تمام روز های رفتن پر از گرد و غبار انگار دیگر فرقی نمی کند صحرا و جنگل نمی شناسد جدایی [خنثی]