کشیده بودمت

تو 

همیشه بوده ای در من

حتی روزهایی را که نمیشناختمت..

کشیده شده بودی

حتی صدایت را میدانستم

انگار آمده باشی

تا خودت را صاحب شوی

من را

هم..

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
نادیا

کشیده بودمت نقاشی زندگیم شدی ....واقعی شدنت را به چشمانم دروغ گفتم ....تو همان نقاشی زندگیم بودی نه آدم زندگیم...