دود

با یک سیگار
چطور یادش را روشن کرد
چطور دور سرم دود کرد
چطور کام گرفت از جوانی ام
چطور 
تمام لبخندش را
سیاه کرد
هنگامی که سیگارش را میفشرد
به چهره اش در من..؟

 

/ 0 نظر / 21 بازدید