همه آدمها برابرند ...

 همه آدمها با هم برابرند ، اما پولدارها محترم ترند . همه آدمها برابرند ، اما بچه ها واجبترند . همه آدمها برابرند ، اما خانمها مقدمترند. همه آدمها برابرند ، اما سياهها بدبخت ترند و سفيدها برترند. در کل همه آدمها برابرند ، اما بعضيها برابرترند .

/ 1 نظر / 6 بازدید
مسعود

نه علیجون! من با این مطلب به هیچ وجه موافق نیستم.